تازه ترین نوشتارها

آری، ما دین ستیزیم! - محمد علی مهرآسا

آری، ما دین ستیزیم! - محمد علی مهرآسا

پاسخی به نوشتار آقای یوسفی اشکوری در مورد دین ستیزی! آری، ما دین ستیزیم! زیرا دین چیزی جز اوهام، مبهمات و خرافات نیست! اغلب هم میهنان به صراحت و یا با اشاره و ایما از ما می پرسند شما دین ستیزید؟ و یا با طعنه و کنایه ایراد می گیرند و ما را با چنین صفتی خطاب می کنند. این هموطنان چون به...

آیا کار فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تنها «واژه‌گزینی» است؟(پاسخ به شبکهٔ«من و تو »)

آیا کار فرهنگستان زبان و ادب فارسی، تنها «واژه‌گزینی» است؟(پاسخ به شبکهٔ«من و تو »)

شبکۀ «من‌و‌تو» در بخش خبر خود به ماه‌روز ۹۴/۱۰/۷ با دستمایه قرار دادن گزارش‌واره‌ای، کنشگری‌ها و کوشش‌های فرهنگستان را در زمینۀ واژه‌سازی زیر پرسش برد.پارسی‌انجمن خود پَرژن‌های[=نقدهای] فراوانی بر فرهنگستان کنونی دارد و دستاوردهای آن را به هیچ روی همسنجی‌پذیر با فرهنگستان‌های نخست و دوم نمی‌داند؛ بااین‌همه، از داد و راستی به‌ دور است که از سر ناآگاهی و یا...

نمایندگان ملت تُرک یا ملت ایران - اشکان رضوی

نمایندگان ملت تُرک یا ملت ایران - اشکان رضوی

مشتی نادان، یک مسالۀ بی نهایت ساده و پیش پا افتاده را می روند که مبدل به یک بحران ملی که تهدید کنندۀ امنیت شهروندان و تمامیت سرزمینی است، بنمایند و شوربختانه اقدام شتاب زدۀ صدا و سیما در پوزش خواهی رسمی در رابطه با اشتباهی سهوی نیز مزید بر علت شده است و شگفت کسانی که باید خود را...

در برابر هیاهوی قوم‌گرایی بایستیم - کورش جنتی

در برابر هیاهوی قوم‌گرایی بایستیم - کورش جنتی

تودۀ مردم، دغدغه و تواناییِ واکاوی ژرف پرسمان‌ها را ندارد؛ ازهمین‌رو ساده‌ترین راه، یعنی همراهی با موج گروه فرادست و چیره را برمی‌گزیند. در چنین شرایطی، کسان و گروه‌های پرهیاهو و هوچی‌گر از احتمال بیشتری برای پیشبرد آماج‌هایشان برخوردارند.در ایران «مذهبی‌ها»، «روشنفکران مذهبی» و «قوم‌گرایان» بیشترین بهره را از این ویژگی توده برده‌اند. خِرد کم و شور بسیار، همۀ آن...

خودکردگان - م.سحر

خودکردگان - م.سحر

ما در این کشور به نام دین دنائت آفریدیمخود ز ما بود آنچه کردیم و ز ما بود آنچه دیدیماین زمان با خود به نفرینیم و ننگ از کِرده هامانشرمسار از آنچه کِشتیم و به رنج از آنچه چیدیمیک شرفمان بود، بخشیدیم و دل در جهل بستیمیک وطنمان بود، دادیم و سراب از دین خریدیمدر به روی آرزوی نسلها بستیم...

حادثه شهر مکه و اعتبار مراسمی به نام حج! - محمد علی مهرآسا

حادثه شهر مکه و اعتبار مراسمی به نام حج! - محمد علی مهرآسا

در مراسم حج، حاجیان روز عرفه، طواف مکعب سیاهی به نام کعبه را می کنند و روز عید قربان همگی مقیم چادرهای تپۀ عرفات می شوند تا بقیه مراسم را به جا آورند. یکی از این مراسم، "رمیِ جمرات" نام دارد که هر حاجی باید عدد معینی سنگ به سوی شیطان موهوم پرتاب کرده و مانند بچه ها بازی کند....

بگذار - رضا بی شتاب

بگذار - رضا بی شتاب

بگذار دوباره زندگی آغاز کُنَدبا بویِ گُل برآید وُ پرواز کندبه تازیانۀ تحقیر مزن غریب رابگذار بالِ بسته دگرباره باز کندنگاه کن که در پناهِ تو آمدستبگذار که پر شکسته راز وُ نیاز کندجهانِ زخمی اش آیا ندیده ایبگذار دوباره ببالد وُ آواز کنددر آرزویِ رهایی زِ مِحنت ستبگذار سازِ آرزو دوباره ساز کندرؤیا پریده رنگ جان داد وُ رفت...